Brf Kvarnen                                                                                                                       2007-06-14

                                    Fäskogsvägen 155                     

                                    61233 Finspång

                                    0122-17607

                                    e-post   mail@brf-kvarnen.net

                                    hemsida: www.brf-kvarnen.net

 

 

 

BYGGLOV OCH FÖRÄNDRINGAR I LÄGENHETEN

 

Till Bostadsrättshavarna i Kvarnens Bostadsrättsförening

 

Eget förändringsarbete

Vi vet och vi ser hur var och en förändrar sitt boende både inom som utomhus.

 

Tyvärr har tidigare styrelse ej tillämpat § 35 i föreningens stadgar, som lyder

 

                                                      § 35

            Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i  lägenheten

            utan tillstånd av styrelsen. Styrelsen skall godkänna begäran om ändring

            om denna inte medför skada på föreningens hus eller men för annan

            medlem                                                                                                       

 

När det gäller utemiljön påverkas vi av bygglagstiftningen och byggnadslov erfordras i många fall,

t.ex tak över altan, extra förråd, förlänga spaljér, etc.

 

För att få rätsida på både gjorda och tilltänkta förändringar skall avtalsformulär fyllas i och överlämnas till styrelsen (kvartershusbrevlådan).

Enkel bygglovsansökan-, grannemedgivande-, avtalsformulär finns att hämta i Vicevärdskontoret (Torsdagar 18.00 – 20.00 sommarhalvåret, 18.00 – 19.00 vinterhalvåret)

 

Styrelsens medlemmar står till tjänst med att besvara frågor om avtalet.

 

Finspång 1998-11-11

 

Styrelsen

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KVARNEN

 

 

 

Utemiljön Kvarnbackens Samfällighets förening

 

De flesta har samfällighetens mark på sina baksidor.

För att utföra byggnationer och ändringar på tomten kräver tillstånd från samfällighetsförenings styrelse!

Till samfälligheten skall du lämna: Enkel bygglovsansökan, utbyggnadsavtal, granneutlåtande och ritningar.


Utemiljön Brf Kvarnen

Det har sagts tidigare inom föreningen att det skulle finnas ett generellt bygglov för altantak etc men, det har visat sig att så är icke fallet.

Finspångs kommun kräver att man söker bygglov och att man gör bygganmälan.

Du skall därför skicka följande handlingar,

 

Till Brf Kvarnens styrelse:

Enkel bygglovsansökan, utbyggnadsavtal, granneutlåtande, ritningar

 

När Brf Kvarnen har godkänt din ansökan och lämnat skriftlig tillstånd, skickar du:

 

Till Finspångs kommun:

Vid ansökan om bygglov och bygganmälan skall följande handlingar inlämnas till byggnadsnämden:

 

Bygglov:

Ansökan                                               i 2 ex (blanketter tillhandlahålles på bygglovsenheten)

Ritningar i skala 1:100                          i 2 ex (planer, fasader samt sektion)

Situationsplan                                       i 2 ex (nybyggnadskarta, avstyckningskarta eller dylikt, kan fås från kommunens Samhällsplaneringsenhet mot avgift )

Grannemedgivande                              i 2 ex

Brf Kvarnens Styrelsens tillstånd         i 2 ex

 

Bygganmälan:                                     Kan inlämnas tillsammans med bygglovsansökan, dock senast 3veckor före byggstart

Bygganmälan                                        i 2 ex (blanketter tillhandlahålles på bygglovsenheten)

Teknisk beskrivning                              i 2 ex (blanketter tillhandlahålles på bygglovsenheten)

Anmälan/ansökan                                 i 2 ex (kvalitetsansvarig)

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Samhällsplaneringsenheten

Finspångs kommun
Samhällsplaneringsenheten
Bergslagsvägen 13-15
612 80 Finspång
Skicka e-post

Telefontid till våra byggnadsingenjörer: Josefine Bäck, Therese Grundström, Therese Hjelm

Tfn 0122-850 00 vxl


Måndag 10.00-11.30
Onsdag  08.00-09.30
Torsdag 13.00-14.30

Byggnadsinspektör
Peter Svensson
Tfn 0122-852 73

Administratör
Bitte Andersson
Tfn 0122-852 79