Bo i bostadsrätt

Som innehavare aven bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.

 

 

Trygghet i boendet

Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar

bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens område. Genom den styrelse ni

väljer vid den årliga föreningsstämman. bestämmer du och dina grannar över era bostäder. Som ägare aven bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen.

Du har rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot far du inte utan styrelsens godkännande göra

några väsentliga ändringar. som att flytta dörrar och väggar. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill.

Bostadsrättsföreningens styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen.

 

Styrelse och firmatecknare

En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer.

De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare. Vilka som sitter i föreningens

styrelse framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset

framgår även vem/vilka som är firmatecknare.

 

Stadgar och ekonomisk plan

Hos Bolagsverket finns också föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade. Stadgarna styr tillsammans

med lagar och förordningar föreningens verksamhet. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens bostäder,

vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser med mera. Varje förening är skyldig att ha en medlemsförteckning

och en lägenhetsförteckning. I dessa finns föreningens medlemmar angivna, vilka bostäder som finns och vilka

som är bostadsrättshavare, samt om bostäderna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.

 

Några vanliga frågor

Vem svarar för reparationer och underhåll?

Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller

även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det "yttre" underhållet av exempelvis fasader yttertak och trapphus.

En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

För att du lättare ska kunna tolka vilket underhåll som du respektive föreningen ansvarar för bifogas en förteckning

med tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12§) och utdrag av föreningens stadgar (26§ - 30§).

 

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick

12 § Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, om inte något annat bestämts i stadgarna eller följer av andra eller tredje stycket. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Andra stycket andra meningen gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utdrag av Brf Kvarnens stadgar 

 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

 

§ 26

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att

bostadsrättshavaren ansvarar for att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta

åtgärderna. Föreningen svarar for att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet

och hålls i gott skick.

Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som

följer av lag och dessa stadgar.

Bostadsrättshavaren skall följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer

avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning for informationsöverföring. För

vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 30. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar

i lägenheten skall alltid utföras fackmässigt.

 

Till lägenheten hör bland annat:

 

·      ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för

      att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar

      också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,

·      icke bärande innerväggar, stuckatur,

·      inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis:

·      sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom, kyl/frys och tvättmaskin, bostadsrättshavaren svarar också för el- och vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning,

·      lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar mm, bostadsrättsföreningen svarar dock for målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr skall den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller for brandklassning och ljuddämpning,

·      glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster,

·      till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister mm samt målning;

·      bostadsrättsföreningen svarar dock for målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr,

·      målning av radiatorer och värmeledningar,

·      ledningar for avlopp, gas, elektricitet, vatten och anordningar for informationsöverföring till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten

·      armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning,

·      klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås

·      eldstäder och braskaminer

·      köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt, med undantag för bostadsrättsföreningens underhållsansvar enlig sista stycket. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd enligt § 30,

·      gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående synliga elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer

·      brandvarnare

·      elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med

·      handdukstork, om bostadsrättsföreningen försett lägenheten med vattenburen handdukstork

·      som en del av lägenhetens värmeförsörjning ansvarar bostadsrättsföreningen for underhållet,

·      egna installationer .

 

För reparation på grund av brandskada eller vattenledningsskada (skada på grund av utströmmande

tappvatten) svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bostadsrättslagen. Detta gäller även i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

Ingår i upplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma

underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt ovan. Detta gäller

även mark som är upplåten med bostadsrätt.

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterrass skall bostadsrättshavaren därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

Bostadsrättsföreningen svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och

vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

Detsamma gäller för ventilationskanaler.

Föreningen har därutöver underhållsansvaret för ledningar för avlopp, gas, elektricitet, vatten och

anordningar för informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med och som inte är synliga i lägenheten. Bostadsrättsföreningen ansvarar vidare för underhåll av radiatorer och värmeledningar i lägenheten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också för rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler som föreningen försett lägenheten med samt även för spiskåpa / köksfläkt som utgör del av husets ventilation.

 

§ 27

 

Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan reparation samt byte av inredning och utrustning

vilken bostadsrättshavaren enligt § 26 skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma

och får endast avse åtgärd som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av

föreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet. Föreningens åtgärder enligt denna

bestämmelse skall ske till sedvanlig standard.

 

§ 28

Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot föreningen för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

 

§ 29

Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för

lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall ersättningen beräknas utifrån gällande

försäkringsvillkor .

 

§ 30

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

1. ingrepp i en bärande konstruktion,

2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller

3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen far inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden

är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.